ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2012 ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 54152432019 ชื่อ - นามสกุล นายสุกิจ ศิริรัตน์

สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น รุ่น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre