ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2662 ปริญญา ศิลปบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 54125272010 ชื่อ - นามสกุล นายปัณณ์ทัตต์ ศรีเทียนชัย

สาขาวิชา การออกแบบ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก รุ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre