ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2653 ปริญญา ศิลปบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 54125272008 ชื่อ - นามสกุล นายเดชา ยาอินทร์

สาขาวิชา การออกแบบ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก รุ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre