ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2666 ปริญญา ศิลปบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 54125272006 ชื่อ - นามสกุล นายพนธกร ห้วยใหญ่

สาขาวิชา การออกแบบ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก รุ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre