ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2668 ปริญญา ศิลปบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 54125272003 ชื่อ - นามสกุล นายพิรุฬห์ พุ่มพงษ์

สาขาวิชา การออกแบบ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก รุ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre