ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1592 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 54124672007 ชื่อ - นามสกุล นางสาวธัญวรรณ ขำพูล

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 33 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre