ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2172 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 54122762074 ชื่อ - นามสกุล สิบเอกนครินทร์ ประทุม

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 33 ห้อง 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre