ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2061 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 54122762045 ชื่อ - นามสกุล นายกฤษณะ ลัทธิเดช

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 33 ห้อง 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre