ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2217 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 54122742024 ชื่อ - นามสกุล นายพงศ์กรณ์ เลิศฤทธิ์ดำรงค์

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง รุ่น 33 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre