ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2647 ปริญญา ศิลปบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 54115262021 ชื่อ - นามสกุล นางสาวชนิดาภา พุทธรัตนากร

สาขาวิชา การออกแบบ แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre