ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1744 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 54114672022 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุภาวดี พิมพ์วงค์

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 1 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre