ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2152 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 54112762106 ชื่อ - นามสกุล นายธนาฤทธิ์ คุณาปราโมทย์

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ห้อง 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre