ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2363 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 54112742119 ชื่อ - นามสกุล สิบตำรวจตรีอภินันท์ วงษ์จันทร์

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง ห้อง 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre