ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 590 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 54111646062 ชื่อ - นามสกุล นายสาธิต ดวงตาเสือ

สาขาวิชา นาฏศิลป์ ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre