ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 567 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 54111646014 ชื่อ - นามสกุล นางสาวศิริรัตน์ คชสิทธิ์

สาขาวิชา นาฏศิลป์ ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre