ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 481 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 54111636083 ชื่อ - นามสกุล นางสาวมินตรา คงกล่อม

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre