ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 270 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 54111626102 ชื่อ - นามสกุล นายชัยวัฒน์ ภู่สีทอง

สาขาวิชา พลศึกษา ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre