ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 236 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 54111626054 ชื่อ - นามสกุล นางสาวจินดารัตน์ เมรุวัย

สาขาวิชา พลศึกษา ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre