ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 208 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 54111606056 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกิตติมา เกตุหนู

สาขาวิชา ภาษาไทย ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre