ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 459 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 54111606055 ชื่อ - นามสกุล นางสาวไพรินทร์ เจริญโพธิ์

สาขาวิชา ภาษาไทย ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre