ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 475 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 54111596071 ชื่อ - นามสกุล นางสาวมณฑิรา เทศนีย์

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre