ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 400 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 54111566041 ชื่อ - นามสกุล นางสาวประไพ บ่วงเพ็ชร

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre