ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1332 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 53123272043 ชื่อ - นามสกุล นายรัชศักดิ์ เดิมสมบูรณ์

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 32 ห้อง 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre