ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1461 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 53123272014 ชื่อ - นามสกุล นายอัครเดช จิตต์เจนกุศล

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 32 ห้อง 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre