ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2267 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 53122482003 ชื่อ - นามสกุล นางสาวลัดดาวัลย์ ครุฑธจร

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 32 ห้อง 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 4 เลขที่นั่ง 15 นางสาวลัดดาวัลย์ ครุฑธจร

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 15 นางสาวลัดดาวัลย์ ครุฑธจร

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 16