ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1291 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 53115792033 ชื่อ - นามสกุล นางสาวพัชราภรณ์ ชำกุล

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ห้อง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre