ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1185 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 53115732004 ชื่อ - นามสกุล นายณัฐวุฒิ โดรณ

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ห้อง 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre