ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1658 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 53114522052 ชื่อ - นามสกุล นายภานุพงศ์ บุญมี

สาขาวิชา การตลาด ห้อง 1 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre