ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1800 ปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 53114512039 ชื่อ - นามสกุล นางสาวชลธิดา จันทรังษ์

สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre