ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1825 ปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 53114512028 ชื่อ - นามสกุล นางสาวประกายแก้ว พูลจันทร์

สาขาวิชา วารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre