ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1178 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 53113412017 ชื่อ - นามสกุล นางสาวณัฐธิดา ปานกลีบ

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre