ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 352 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 53111056132 ชื่อ - นามสกุล นายนนทกร ขาวพราย

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ห้อง 3 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre