ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1099 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 52113412015 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกฤษณา สวัสดิ์ตาล

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre