ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1188 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 52113272012 ชื่อ - นามสกุล นายดำรงค์ศักดิ์ อยู่ยอด

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ห้อง 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre