New Page 1

ให้บัณฑิตทุกท่านเข้าไปตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เป้นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://www.employ.mua.go.th/index.php/ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสนักศึกษา ในการ login เข้าสู่ระบบงาน

 
 
 
วีดีโอบรรยากาศการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 - 2559