New Page 1

รายชื่อบัณฑิตที่รายงานตัวแล้ว
 

ข้อมูล
ค้นหาจากรหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุลเลขที่บัณพิต ทั้งหมด

ลำดับที่เข้ารับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ปริญญา ภาพถ่ายบัณฑิต เกียรตินิยม ตรวจสอบข้อมูล
 1  54111596014  นายพงศธร เชียงสีทอง  ครุศาสตรบัณฑิต ผ่าน เกียรตินิยมอันดับ 1 ดูข้อมูล
 2  54111586009  ว่าที่ รต.ชาคริสต์ ขำศรี  ครุศาสตรบัณฑิต ผ่าน เกียรตินิยมอันดับ 1 ดูข้อมูล
 4  54111586006  นางสาวศิริพร จุลทะศรี  ครุศาสตรบัณฑิต ผ่าน เกียรตินิยมอันดับ 1 ดูข้อมูล
 5  54111616009  นายศุภชัย เชิงเอี่ยม  ครุศาสตรบัณฑิต ผ่าน เกียรตินิยมอันดับ 1 ดูข้อมูล
 8  54111606010  นางสาวลลิตา แสงรงค์  ครุศาสตรบัณฑิต ผ่าน เกียรตินิยมอันดับ 1 ดูข้อมูล
 9  54111566093  นางสาวจันทรรัตน์ ตะคล้อ  ครุศาสตรบัณฑิต ผ่าน เกียรตินิยมอันดับ 1 ดูข้อมูล
 10  54111606013  นางสาวจิราพัชร ไผ่วุฒิพันธ์  ครุศาสตรบัณฑิต ผ่าน เกียรตินิยมอันดับ 1 ดูข้อมูล
 11  54111596001  นางสาวอริยาภรณ์ แจ้งโห้  ครุศาสตรบัณฑิต ผ่าน เกียรตินิยมอันดับ 1 ดูข้อมูล
 12  54111636007  นายฐิติพงษ์ รักษาริกรณ์  ครุศาสตรบัณฑิต ผ่าน เกียรตินิยมอันดับ 1 ดูข้อมูล
 13  54111576024  นางสาวยาตรา คาระวะ  ครุศาสตรบัณฑิต ผ่าน เกียรตินิยมอันดับ 1 ดูข้อมูล
 14  54111616017  นางสาวเบญจพร อ่องทิพย์  ครุศาสตรบัณฑิต ผ่าน เกียรตินิยมอันดับ 1 ดูข้อมูล
 15  54111576064  นายภานุวัฒน์ กล่อมอู่  ครุศาสตรบัณฑิต ผ่าน เกียรตินิยมอันดับ 1 ดูข้อมูล
 16  54111566099  นางสาวไซนุง สือนิ  ครุศาสตรบัณฑิต ผ่าน เกียรตินิยมอันดับ 1 ดูข้อมูล
 17  54111616071  นายศิริพงษ์ บัวกล่ำ  ครุศาสตรบัณฑิต ผ่าน เกียรตินิยมอันดับ 1 ดูข้อมูล
 18  54111636013  นางสาวกรองกาญจน์ จักกิตติ  ครุศาสตรบัณฑิต ผ่าน เกียรตินิยมอันดับ 1 ดูข้อมูล
 19  54111606076  นายกิตติพงษ์ พันธุ์สาย  ครุศาสตรบัณฑิต ผ่าน เกียรตินิยมอันดับ 1 ดูข้อมูล
 20  54111606007  นางสาวมัตติกา บุตรพรม  ครุศาสตรบัณฑิต ผ่าน เกียรตินิยมอันดับ 1 ดูข้อมูล
 22  54111586005  นางสาวขวัญฤทัย แจ้งสว่าง  ครุศาสตรบัณฑิต ผ่าน เกียรตินิยมอันดับ 1 ดูข้อมูล
 23  54111576080  นางสาวจริญพร อุ่นเมือง  ครุศาสตรบัณฑิต ผ่าน เกียรตินิยมอันดับ 1 ดูข้อมูล
 24  54111606006  นางสาวอัญญา โสภณ  ครุศาสตรบัณฑิต ผ่าน เกียรตินิยมอันดับ 1 ดูข้อมูล
           จำนวน: 2353 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 118 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
ไปหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118