กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    ให้นักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่โลการทำงาน (ปัจฉิมนิเทศ)

    ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รูปแบบออนไลน์)
    อ่านต่อ


  • ตรวจสอบคุณภาพประกัน

ภาพกิจกรรม

โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

การแข่งขันกีฬาภายใน 2561 "ต้นพะยอมเกมส์" และ "พะยอมเกมส์"

วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช